Regulamin sprzedaży biletów na warsztaty stacjonarne i online
prowadzone przez prof. Tony’ego Attwood’a, 31.05.2024,
Warszawa, Airport Hotel Okęcie

I. DEFINICJE
1. Organizator:

Organizatorem promocyjnej sprzedaży biletów jest Fundacja
AleKlasa, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 143K lokal: U1. KRS:
0000736741, NIP: 123-140-16-62
2. Sprzedający:

Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż biletów jest Fundacja
Aleklasa, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 143K lokal: U1. KRS:
0000736741, NIP: 123-140-16-62
3. Kupujący:

osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu biletów na
warsztaty stacjonarne i online prowadzone przez prof. Tony’ego Attwood’a,
31.05.2024, Warszawa, Airport Hotel Okęcie, za pośrednictwem Internetu.
4. Regulamin:

niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży biletów na
warsztaty stacjonarne i online prowadzone przez prof. Tony’ego Attwood’a,
31.05.2024, Warszawa, Airport Hotel Okęcie, za pośrednictwem Internetu,
określający zasady, zakres i warunki korzystania z promocji.
5. Wydarzenie:

warsztaty stacjonarne i online prowadzone przez prof. Tony’ego
Attwood’a, 31.05.2024, Warszawa, Airport Hotel Okęcie.

Tematy warsztatów:
WARSZTAT nr 1, 31.05.2024, godz. 9:00 – 12:30
„Zrozumienie i zarządzanie emocjami oraz rozwijanie zdolności poznawczych u
osób w spektrum autyzmu: praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-
behawioralnej”
WARSZTAT nr 2, 31.05.2024, godz. 13:30 – 17:00
„PATHOLOGICAL DEMAND AVOIDANCE (PDA) – zespół unikania
patologicznego, jako podtyp spektrum autyzmu”

II. WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Sprzedaż biletów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sklepu
internetowego utworzonego na potrzeby Wydarzenia, znajdującego się pod
adresem: https://fundacja-aleklasa.bookero.pl/

2. Wydarzenie prowadzone jest w formule hybrydowej: online oraz stacjonarnej.

3. Sprzedaż biletów została podzielona na trzy etapy sprzedaży:

1 pula – Promocyjne, bezzwrotne w cenie brutto, sprzedaż trwa w
dniach 17 – 31.03.2024:
I. Warsztat nr 1 – 539 pln, 10 szt. na formę stacjonarną 1 osoba,
przerwa kawowa i obiad
II. Warsztat nr 2 – 539 pln, 10 szt. na formę stacjonarną 1 osoba,
przerwa kawowa i obiad
III. Warsztat nr 1 – 399 pln, 35 szt. na formę online 1 osoba
IV. Warsztat nr 2 – 399 pln, 35 szt. na formę online 1 osoba

2 pula – Promocyjne, bezzwrotne w cenie brutto, sprzedaż trwa w
dniach 01.04 – 23.05.2024:
I. Warsztat nr 1 – 649 pln, 35 szt. na formę stacjonarną 1 osoba,
przerwa kawowa i obiad
II. Warsztat nr 2 – 649 pln, 35 szt. na formę stacjonarną 1 osoba,
przerwa kawowa i obiad
III. Warsztat nr 1 – 459 pln, 60 szt. na formę online 1 osoba
IV. Warsztat nr 2 – 459 pln, 60 szt. na formę online 1 osoba
V. BILET NA 2 WARSZTATY (1 i 2) – 1089 pln, 20 szt. na formę
stacjonarną 1 osoba, przerwa kawowa i obiad między
warsztatem nr 1 i warsztatem nr 2
VI. BILET NA 2 WARSZTATY (1 i 2) – 799 pln, 40 szt. na formę
on-line

3 pula – Bilet LAST CALL w cenie brutto, sprzedaż trwa w dniach
24 – 30.05.2024:
I. Warsztat nr 1 – 709 pln, 10 szt. na formę stacjonarną 1 osoba,
przerwa kawowa i obiad
II. Warsztat nr 2 – 709 pln, 10 szt. na formę stacjonarną 1 osoba,
przerwa kawowa i obiad
III. Warsztat nr 1 – 559 pln, 20 szt. na formę online 1 osoba
IV. Warsztat nr 2 – 559 pln, 20 szt. na formę online 1 osoba

4. W cenie biletu stacjonarnego Organizator zapewnia przerwę kawową oraz
obiad.

5. Sprzedaż biletów na każdym etapie prowadzona jest do wyczerpania puli lub
do terminu zakończenia sprzedaży każdego etapu

6. Sprzedaż biletów w danej puli trwa w terminach:
● 1 pula – 17 – 31.03.2024
● 2 pula – 01.04 – 23.05.2024
● 3 pula – 24 – 30.05.2024

7. Bilety, zakupione na każdym etapie sprzedaży, obejmują udział w wydarzeniu
w formie online bądź stacjonarnej w zależności od wykupionej formy

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie
oraz programie Wydarzenia – tj. m.in. godzin warsztatów. W takim przypadku
cena biletów nie ulega zmianie.

9. Bezzwrotne pule biletów (1 pula oraz 2 pula) nie podlegają zwrotom nawet w
przypadku zmiany godzin warsztatów czy Regulaminu Wydarzenia, a także w
przypadku, niezależnej od Organizatorów, konieczności zmiany terminu
Wydarzenia.

10. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od organizatora, prowadzący
warsztaty nie będzie mógł osobiście i stacjonarnie prowadzić warsztatów w
Warszawie, oba warsztaty odbędą się w formie online. Osoby, który zakupiły
bilety na udział stacjonarny otrzymają wtedy zwrot w wysokości różnicy
między ceną za udział stacjonarny i za udział online (w ramach cen w
konkretnej puli biletów).

11. Organizatorzy w ramach opłaty nie zapewniają w szczególności dojazdu ani
noclegu.

III. PRZEBIEG TRANSAKCJI
1. Kupujący zamawia bilet lub bilet promocyjny poprzez sklep internetowy
udostępniony przez Organizatorów

2. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu na bilet na Wydarzenie w formie
stacjonarnej:

● Po uiszczeniu opłaty, Kupujący otrzymuje informację o zakończeniu
transakcji oraz bilet z kodem QR upoważniający do wejścia na teren
wydarzenia
● Nazwisko Kupującego podane przy zakupie zostaje zapisane w bazie
na liście uczestników Wydarzenia
● W dniu Wydarzenia, Kupujący rejestruje swoją obecność na
Wydarzeniu poprzez okazanie biletu z kodem QR
● Kupujący ponadto otrzyma dostęp do nagranego warsztatu lub
warsztatów (w zależności od zakupionego biletu na jeden lub dwa
warsztaty) z dostępem 1 miesiąc

3. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu na bilet na Wydarzenie w formie online:

● W celu uczestniczenia w Wydarzeniu każda osoba objęta biletem
zamówionym przez Kupującego powinna mieć dostęp do platformy /
aplikacji ZOOM.
● Dzień przed Wydarzeniem osoby zarejestrowane, dla których został
wykupiony dostęp do uczestnictwa w formie online dostaną link do
spotkania ZOOM, na którym będzie odbywać się Wydarzenie
● Kupujący ponadto otrzyma dostęp do nagranego warsztatu lub
warsztatów (w zależności od zakupionego biletu na jeden lub dwa
warsztaty) z dostępem 1 miesiąc

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorami danych osobowych Kupujących jest Organizator – Fundacja
Aleklasa.

2. Zakup biletu na warsztat lub warsztaty jest równoznaczny z akceptacją
regulaminu przez Kupującego.

3. Uczestnik wyraża zgodę wobec Organizatorów na przetwarzanie danych
podanych przy zakupie biletu, w celu: zawarcia oraz wykonania umowy
sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, rozpatrywania skarg oraz
reklamacji Kupującego, archiwizowania dokumentów, przesyłania informacji
za pośrednictwem podanego adresu e-mail, bezpośrednio związanych z
Wydarzeniem, w szczególności: informacji o zmianach w regulaminie, o
zmianach dotyczących terminów oraz prelegentów, informacji o miejscu
odbywania się Wydarzenia, dojazdach, zmianach organizacyjnych

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za blokowanie przez
administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres
email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez
oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do całkowitego lub częściowego
przerwania sprzedaży biletów na czas nieokreślony w przypadku
modernizacji strony, poprawy działania systemów informatycznych lub innych
napraw w obrębie sprzedaży.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania
przyczyny.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks
cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych.