Regulamin sprzedaży biletów (stacjonarne i online) na konferencję

„Diagnoza jako profilaktyka we wspieraniu rozwoju i zdrowia: Człowiek w spektrum autyzmu i ADHD w systemie edukacji oraz miejscu pracy”

28 i 29.09.2024 Piaseczno,

Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55

05-500 Piaseczno

 

I. DEFINICJE

1. Organizator:

Organizatorem promocyjnej sprzedaży biletów jest Fundacja
AleKlasa, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 143K lokal: U1. KRS:
0000736741, NIP: 123-140-16-62

2. Sprzedający:

Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż biletów jest Fundacja
Aleklasa, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 143K lokal: U1. KRS:
0000736741, NIP: 123-140-16-62

3. Kupujący:

osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu biletów
(stacjonarne i online) na konferencję  

„Diagnoza jako profilaktyka we wspieraniu rozwoju i zdrowia: Człowiek w spektrum autyzmu i ADHD w systemie edukacji oraz miejscu pracy”, za pośrednictwem Internetu.


4. Regulamin:

niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży biletów (stacjonarne i online) na konferencję 

„Diagnoza jako profilaktyka we wspieraniu rozwoju i zdrowia: Człowiek w spektrum autyzmu i ADHD w systemie edukacji oraz miejscu pracy”, za pośrednictwem Internetu,
określający zasady, zakres i warunki korzystania z promocji.


5. Wydarzenie:

konferencja 

„Diagnoza jako profilaktyka we wspieraniu rozwoju i zdrowia: Człowiek w spektrum autyzmu i ADHD w systemie edukacji oraz miejscu pracy”,

28 i 29.09.2024 Piaseczno,

Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55

05-500 Piaseczno

II. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Sprzedaż biletów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sklepu
internetowego utworzonego na potrzeby Wydarzenia, znajdującego się pod
adresem: https://fundacja-aleklasa.bookero.pl/

2. Wydarzenie prowadzone jest w formule hybrydowej: online oraz stacjonarnej.

3. Sprzedaż biletów została podzielona na trzy etapy sprzedaży:

 

1 tura biletów promocyjnych, bezzwrotnych – 28.06 – 15.07.2024

„Bilet w ciemno”

Udział stacjonarny, 2 dni – 259 pln / os – w cenie przerwa kawowa oraz poczęstunek „lekki lunch” (dostępne 20 biletów) 

Udział online, 2 dni – 159 pln / os (dostępne 50 biletów)

Zakup PROMOCYJNEGO „Biletu w ciemno” jest równoznaczny z tym, że kupujący akceptuje i rozumie fakt, iż nabywa bilet nie znając szczegółów wydarzenia, w szczególności godzin, tematów wykładów i nazwisk prelegentów.

 

2 tura biletów promocyjnych, bezzwrotnych – 16.07 – 15.09.2024

Udział stacjonarny, 2 dni – 359 pln / os – w cenie przerwa kawowa oraz poczęstunek „lekki lunch” (dostępne 100 biletów)

Udział online, 2 dni – 199 pln / os (dostępne 140 biletów)

 

3 tura biletów – 16.09 – 27.09.2024

Udział stacjonarny, 2 dni – 419 pln / os – w cenie przerwa kawowa oraz poczęstunek „lekki lunch” (dostępne 30 biletów) 

Udział online, 2 dni – 259 pln / os (dostępne 30 biletów) 

 

4. Bilety, zakupione na każdym etapie sprzedaży, obejmują udział w wydarzeniu
w formie online bądź stacjonarnej w zależności od wykupionej formy

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie
oraz programie Wydarzenia – tj. m.in. godzin wykładów, prelegentów. W takim przypadku cena biletów nie ulega zmianie.

6. Bezzwrotne pule biletów (1 pula oraz 2 pula) nie podlegają zwrotom nawet w
przypadku zmian w harmonogramie wydarzenia, zmianie prelegentów czy Regulaminu Wydarzenia, a także w
przypadku, niezależnej od Organizatorów, konieczności zmiany terminu
Wydarzenia.

7. Organizatorzy w ramach opłaty nie zapewniają w szczególności dojazdu ani
noclegu.

8. W cenie biletu stacjonarnego zapewniamy przerwę kawową oraz lekki lunch każdego dnia.

9. Nie ma możliwości zakupu biletu na 1 dzień, gdyż konferencja stanowi merytoryczną całość.

10. Osoby, które zakupią bilety na udział w konferencji, otrzymają miesięczny dostęp do nagranych wykładów.

 

III. PRZEBIEG TRANSAKCJI

1. Kupujący zamawia bilet lub bilet promocyjny poprzez sklep internetowy
udostępniony przez Organizatorów

2. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu na bilet na Wydarzenie w formie
stacjonarnej:

Po uiszczeniu opłaty, Kupujący otrzymuje informację o zakończeniu
transakcji oraz bilet z kodem QR upoważniający do wejścia na teren
wydarzenia

Nazwisko Kupującego podane przy zakupie zostaje zapisane w bazie
na liście uczestników Wydarzenia

W dniu Wydarzenia, Kupujący rejestruje swoją obecność na
Wydarzeniu poprzez okazanie biletu z kodem QR

3. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu na bilet na Wydarzenie w formie online:

4. W celu uczestniczenia w Wydarzeniu każda osoba objęta biletem
zamówionym przez Kupującego powinna mieć dostęp do platformy /
aplikacji ZOOM.

Dzień przed Wydarzeniem osoby zarejestrowane, dla których został
wykupiony dostęp do uczestnictwa w formie online dostaną link do
spotkania ZOOM, na którym będzie odbywać się Wydarzenie.

Kupujący ponadto otrzyma dostęp do nagranych wykładów.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorami danych osobowych Kupujących jest Organizator – Fundacja Aleklasa.
2. Zakup biletu na konferencję jest równoznaczny z akceptacją
regulaminu przez Kupującego.

3. Uczestnik wyraża zgodę wobec Organizatorów na przetwarzanie danych
podanych przy zakupie biletu, w celu: zawarcia oraz wykonania umowy
sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, rozpatrywania skarg oraz
reklamacji Kupującego, archiwizowania dokumentów, przesyłania informacji
za pośrednictwem podanego adresu e-mail, bezpośrednio związanych z
Wydarzeniem, w szczególności: informacji o zmianach w regulaminie, o
zmianach dotyczących terminów oraz prelegentów, informacji o miejscu
odbywania się Wydarzenia, dojazdach, zmianach organizacyjnych

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za blokowanie przez
administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres
email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez
oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do całkowitego lub częściowego
przerwania sprzedaży biletów na czas nieokreślony w przypadku
modernizacji strony, poprawy działania systemów informatycznych lub innych
napraw w obrębie sprzedaży.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania
przyczyny.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks
cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych.