Szkolenia Leszek Kołodziejczyk „Mierz Wyżej” WARSZAWA 23-24.11.2019 – kształcenie specjalne, orzeczenie o niepełnosprawności, sąd rodzinny, kurator i inne

WARSZAWA 23-24.11.2019
Szkolenia prowadzone przez Leszka Kołodziejczyka z Fundacji
Mierz Wyżej
BILETY

https://evenea.pl/event/spektrumautyzmuaprawo/

Szkolenie nr 1
„Uczeń z kształceniem specjalnym w szkole – co dalej?”
Niedziela, 24.11.2019, godz. 10:00 – 14:00

Materiały dla uczestników zostaną przekazane po szkoleniu w formie elektronicznej.

Tezy:
1.Otrzymanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -forma i treść orzeczenia.
2.Obowiązki/prawa rodziców (prawnych opiekunów) związane z posiadaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
3.Wybór lub ewentualna zamiana szkoły.
4.Zwiększona subwencja oświatowa.
5.Obowiązki szkoły w zakresie zapewnienia kształcenia specjalnego.
6.Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia(WOFU).
7. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny(IPET).
8.Rewalidacja i pomoc psychologiczno -pedagogiczna.
9.Ewaluacja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)
10.Ocenianie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

OPIS:
Szkolenie adresowane jest do rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób ubiegających się o wydanie tego orzeczenia.
W jego ramach uczestnicy zostaną w kompleksowy sposób zapoznani z przepisami prawa regulującymi status ucznia z orzeczeniem, prawa i obowiązki rodziców (prawnych opiekunów) oraz obowiązki szkół w zakresie kształcenia specjalnego.
Szkolenie prowadzone jest w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy, od którego nie jest wymagane jakiegokolwiek wcześniejsze przygotowanie.

Szkolenie prowadzone w strukturze 3 + 1 godzina.
(wykład 3 godz. + 1 godz. pytań i dyskusji)
Limit miejsc: 20
Szkolenie odbędzie się po zgłoszeniu i opłaceniu przez minimum 15 osób.
W przypadku nie odbycia się warsztatu wpłaty zostaną zwrócone.
Szkolenie nr 2
„Sąd i kurator w rzeczywistości szkolnej”
Niedziela, 24.11.2019, godz. 15:00 – 19:00

Materiały dla uczestników zostaną przekazane po szkoleniu w formie elektronicznej.

Tezy:
1.Sąd Rodzinny – rodzaje rozpoznawanych spraw.
2.Wniosek do Sądu Rodzinnego -uprawnienia do kierowania spraw, w tym rola szkoły.
3.Sprawy prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego.
4.Sprawy prowadzone w oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.
5.Wywiad kuratorski.
6.Prawa rodziców (dziecka) w postępowaniu przed Sądem.
7.Środki stosowane przez Sąd w postępowaniu opiekuńczym.
8.Środki stosowane przez Sąd w postępowaniu o demoralizację i w sprawach o czyny karalne.
9.Postępowanie odwoławcze.

OPIS:
Częstym przypadkiem zgłaszanym przez rodziców jest strach przed postępowaniem sądowym inicjowanym na podstawie wniosku szkoły.
Z oczywistych przyczyn sytuacja budzi lęk przed różnymi konsekwencjami, jakie mogą dotknąć dzieci i ich rodziców.
Brak znajomości procedur prawnych przez rodziców tym bardziej potęguje strach.
Szkolenie to ma za zadanie w przystępny sposób zaznajomić rodziców z procedurami postępowań sądowych w sprawach opiekuńczych oraz związanych z demoralizacją i popełnieniem czynów zabronionych przez dzieci.
Ponadto zaznajomić ze środkami stosowanymi przez sądy rodzinne kończącymi postępowanie.
Uczestnicy zostaną również zaznajomieni z ich prawami w trakcie prowadzonego postępowania pozwalającymi na aktywny udział w nim.
Szkolenie prowadzone jest w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy, od którego nie jest wymagane jakiegokolwiek wcześniejsze przygotowanie.

Szkolenie prowadzone w strukturze 3 + 1 godzina.
(wykład 3 godz. + 1 godz. pytań i dyskusji)
Limit miejsc: 20
Szkolenie odbędzie się po zgłoszeniu i opłaceniu przez minimum 15 osób.
W przypadku nie odbycia się warsztatu wpłaty zostaną zwrócone.

„Jak nieprzyjemne sytuacje w szkole wpływają na zachowanie w domu” – wystąpienie Antoniny Ławickiej podczas konferencji „Szkoła z Zespołem Aspergera II 2019”

 „ASY UCZĄ, CZYLI PIERWSZA GODZINA WYCHOWAWCZA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI”
czyli
„JAK NIEPRZYJEMNE SYTUACJE W SZKOLE WPŁYWAJĄ NA ZACHOWANIE W DOMU”

Często trudne sytuacje w szkole powodują, że dzieci w spektrum doświadczają burzy emocji, z którymi starają się sobie jak najlepiej poradzić.
Bywa, że całe nagromadzone w szkole napięcie znajduje ujście dopiero w domu, a więc w otoczeniu najbliższych dziecku osób. Dlaczego tak się dzieje?
O tym najlepiej opowie Tosia, córka swojej mamy Joanny Ławickiej, siostra swoich super sióstr, w tym znanej wielu Weroniki Ławickiej.
Interesuje się wszelką technologią, przede wszystkim komputerami.
Ponadto trenuje karate oraz lubi wiele form aktywności sportowej – jazda na rowerze, koszykówka, narty, snowboard oraz wspinaczka.